Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΕΔΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται στην Καβάλα και με έδρα την πόλη της Καβάλας Σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ”

ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 2ο

Σκοποί του Συνδέσμου είναι: Να προάγει με κάθε νόμιμο μέσο το πνευματικό, καλλιτεχνικό και κοινωνικό επίπεδο των μελών του και γενικότερα του κοινού της πόλης και της Περιφέρειας. Να προωθεί τις τέχνες και τον πολιτισμό ( θέατρο, κινηματογράφος, εικαστικά, μουσική, φιλαναγνωσία κ.α.). Να ενισχύει την δικτύωση της πόλης με τους σύγχρονους καλλιτέχνες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο. Να συμβάλει στην διαμόρφωση της πολιτιστικής πολιτικής των τοπικών περιφερειακών αρχών. Να δημιουργεί εκπαιδευτικές δράσεις που θα προωθούν τον πολιτισμό και τις τέχνες. Να συμμετέχει σε κάθε είδους συγχρηματοδοτούμενα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα για την προώθηση καλλιτεχνικών δράσεων κάθε είδους, να συνεργάζεται και να συμπράττει με άλλους πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς και ανθρωπιστικούς φορείς σε πολιτιστικές δράσεις. Για την προώθηση του σκοπού του Συνδέσμου μπορούν να ιδρύονται, με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ., παραρτήματα του Συνδέσμου στον Νομό στην Περιφέρεια, στην χώρα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Ο Σύνδεσμος, για να πραγματοποιήσει καλύτερα τους σκοπούς που επιδιώκει, περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:1.Μορφωτικό ( διαλέξεις, ομιλίες, δανειστική βιβλιοθήκη, εκδόσεις, φιλολογικά απογεύματα, βιβλιοπαρουσιάσεις, τμήματα λέσχης ανάγνωσης, τμήματα δημιουργικής γραφής και άλλες συναφής εκδηλώσεις.)

2.Θεατρικό (ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων, συνεργασία με θεατρικές ομάδες και θιάσους κ.α).

3.Κινηματογραφική Λέσχη (η κινηματογραφική λέσχη είναι επιφορτισμένη με την λειτουργία του θερινού κινηματογράφου “ΖΕΦΥΡΟΣ” τη διοργάνωση χειμερινών προβολών, διαλέξεων κ.α.)

4.Εικαστικό (διαλέξεις, εκθέσεις, τμήματα ζωγραφικής κ.α.) 5.Μουσικό (χορωδία του Συνδέσμου “συνΩΔΗπόροι, διοργάνωση συναυλιών κ.α.)

6.Εκδρομικό.

Για κάθε ένα από τα ανωτέρω τμήματα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ένας υπεύθυνος τμήματος. Για τον ορισμό του εκάστοτε υπεύθυνου, συντάσσεται πρακτικό. Τα τμήματα διέπονται από την αρχή της αυτοοργάνωσης και λειτουργούν με την ευθύνη και την εποπτεία του Δ.Σ. Θέματα διοικητικής ή οικονομικής φύσεως που ανακύπτουν στα πλαίσια λειτουργίας των τμημάτων επιλύονται με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου μετά από εισήγηση του υπεύθυνου του τμήματος.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 4ο

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε:

α) τακτικά και β) επίτιμα.

α) Ως τακτικά μέλη γίνονται δεκτοί όλοι οι φίλοι των γραμμάτων και τεχνών, ανεξάρτητα από φύλο, γνώσεις και τίτλους, με την προϋπόθεση ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης . Για να εγγραφούν υποβάλλουν έγγραφη αίτηση που την εγκρίνει το Δ.Σ. β) Ως επίτιμα μέλη γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που με το προσωπικό τους έργο βοήθησαν ή βοηθούν την πραγμάτωση των σκοπών του Συνδέσμου. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να προτείνει την εγγραφή επίτιμου μέλους, την οποία όμως πρέπει να εγκρίνει το Δ.Σ. Τα επίτιμα μέλη θα απαλλάσσονται από την πληρωμή δικαιώματος εγγραφής, συνδρομών και δεν έχουν το δικαίωμα “του εκλέγειν και εκλέγεσθαι”.

Άρθρο 5ο

Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικά ετήσια συνδρομή, για το τρέχον έτος. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής, θα καθορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ. Η ετήσια συνδρομή, οπότε και εάν αυτή καταβληθεί κατά την διάρκεια του έτους, αφορά μόνο στο συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 6ο

Τα τακτικά μέλη παραβρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου, συζητούν για κάθε θέμα, εκλέγουν και εκλέγονται. Επίσης έχουν ηθική υποχρέωση να διαδίδουν με ενθουσιασμό και ζήλο τους σκοπούς του Συνδέσμου ανάμεσα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, χωρίς να έρχονται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του καταστατικού.

Άρθρο 7ο

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα οποτεδήποτε ν΄ αποχωρήσει από το Σύνδεσμο. Προηγουμένως όμως έχει υποχρέωση την απόφαση του αυτή να τη γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8ο

Παύουν να είναι μέλη όσοι καθυστερούν την συνδρομή τους πάνω από ένα έτος και όσοι διαγράφονται από το Δ.Σ. για ανάρμοστη συμπεριφορά τους προς τον Σύνδεσμο, τα μέλη του και τους σκοπούς του. Το μέλος που διαγράφεται με τον τελευταίο τρόπο καλείται από το Δ.Σ. να απολογηθεί εγγράφως και προφορικώς μέσα σε δέκα(10) μέρες αφότου παραλάβει την σχετική κλήση για ν’ απολογηθεί. Κατόπιν, το Δ.Σ. βρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει για την διαγραφή του με πλειοψηφίατουλάχιστον επτά (7) εκ των έντεκα (11) μελών του. Με τον ίδιο τρόπο διαγράφεται και το μέλος που, ενώ κλήθηκε σε απολογία, αρνείται ν’ απολογηθεί. Το μέλος που έχει διαγραφεί μπορεί να προσβάλει την πιο πάνω απόφαση του Δ.Σ. προσφεύγοντας στη Γενική Συνέλευση. Η διαγραφή του θα ισχύσει μόνο μετά την τελεσίδικη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 9ο

Όργανα Διοίκησης του Σωματείου είναι: 1.Η Γενική Συνέλευση, 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο και 3.Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 10ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1.Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και μπορεί να πάρει απόφαση για οποιοδήποτε θέμα του Συνδέσμου, εφόσον δεν αντίκειται στο καταστατικό και τον νόμο. Η συνέλευση εκλέγει τα πρόσωπα της Διοίκησης του Συνδέσμου, εγκρίνει τον απολογισμό και προϋπολογισμό, την τροποποίηση του καταστατικού, την διάλυση του Συνδέσμου.2.Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών διακρίνονται σε: α) Τακτικές και β) Έκτακτες. Η Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται μια φορά κάθε χρόνο μέσα στον μήνα Δεκέμβριο. Η κάθε δεύτερο χρόνο τακτική Γ.Σ. έχει σκοπό την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Ε.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν τούτο το κρίνουν απαραίτητο τουλάχιστον 6 από τα 11 μέλη του Δ.Σ. ή το ζητήσει εγγράφως το 1/5 από τα μέλη του Συνδέσμου, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, οπότε στην αίτησή του αναφέρει, τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Οι Γενικές Συνελεύσεις καλούνται πριν από (8) ημέρες, εκτός από τις Έκτακτες με επείγοντα χαρακτήρα, που καλούνται πριν από τρεις (3) ημέρες, από το Δ.Σ., με δημόσια πρόσκληση, που αναφέρει τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, καθώς και τον τόπο και χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στον τοπικό Τύπο και στέλνεται στα μέλη. Η αποστολή της πρόσκλησης στα μέλη του Συνδέσμου μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) χωρίς αυτό να αναιρεί την υποχρέωση δημοσίευσής της στον τοπικό τύπο.

Άρθρο 11ο

Δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. έχουν τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα τουλάχιστον ένα έτος πριν την Συνέλευση. Στις τακτικές Γ.Σ. που έχουν σκοπό την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. δικαίωμα ψήφου έχουν όσα τακτικά μέλη έχουν εγγραφεί με σχετική πράξη του Δ.Σ. ως την 31η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

Άρθρο 12ο

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι υποχρεωτικές για το Δ.Σ. και τα μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνέλευσης.

Άρθρο 13ο

Απαρτία υπάρχει, όταν στη Συνέλευση παραβρίσκεται το 1/3 από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μετά την παρέλευση μιας ώρας οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Άρθρο 14ο

Κάθε μέλος του Συνδέσμου που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν, έχει και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Υποψηφιότητες υποβάλλονται τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών με γραπτή ή ηλεκτρονική δήλωση προς το Δ.Σ. και συγκεκριμένα προς τον Γενικό Γραμματέα. Το Δ.Σ. στην πρόσκληση που δημοσιεύει στον τοπικό Τύπο, για την Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ., πρέπει να αναφέρει ρητά την ημέρα που λήγει η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων, καθώς και την ημέρα και ώρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 15ο

Στις Γ.Σ. εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης και δύο πρακτικογράφοι. Στην εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. εκτός από τον Πρόεδρο εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία διεξάγει τις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε και μαζί με τον Πρόεδρο της Γ.Σ. προσυπογράφει τα πρακτικά της Γ Σ .Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται αμέσως μετά το πέρας της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Άρθρο 16ο

Είκοσι(20) μέρες πριν από την τακτική Γ.Σ. συγκαλείται η Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία ελέγχει τα διαχειριστικά βιβλία του Συνδέσμου. Ύστερα από την λογοδοσία του Δ.Σ. που γίνεται προτού αρχίσει η τακτική Γ.Σ., η Ε.Ε. υποβάλλει στην Γεν. Συνέλευση τις παρατηρήσεις της. Στην ίδια τακτική Γ.Σ. εγκρίνεται ο απολογισμός του έτους και γίνονται νέες προτάσειςΠριν από την Γ.Σ. για την έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού της απερχόμενης διοίκησης διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος από την Ε.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17ο

Ο Σύνδεσμος διοικείται από ενδεκαμελές Δ.Σ. διετούς θητείας, που αναδεικνύεται από τις αρχαιρεσίες.

Άρθρο 18ο

Από τους υποψήφιους πρωτίστως ταμειακώς τακτοποιημένους που περιλαμβάνονται στο ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειονοψηφήσαντες, βάσει του σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων για την τελευταία ενδεκάτη θέση, γίνεται κλήρωση. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής. Στο ενιαίο κατά τα ανωτέρω ψηφοδέλτιο αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά τόσο οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή, σε δύο (2) διακριτές λίστες. Για το Δ. Σ τα μέλη θα μπορούν να σημειώσουν μέχρι και 5 σταυρούς ενώ για την Εξελεγκτική Επιτροπή, μέχρι και 3 σταυρούς.

Άρθρο 19ο

Το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τις αρχαιρεσίες ο πλειοψηφών εκλεγμένος σύμβουλος προσκαλεί τους επιτυχόντες σε συνεδρίαση, για την συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. Σε περίπτωση που ο παραπάνω αδρανεί, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών τα γνωστοποιεί ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Κατόπιν το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα.

Άρθρο 20ο

Από τα μέλη του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Ειδικός Γραμματέας και ο Ειδικός Ταμίας. Το Δ.Σ. έχει την διακριτική ευχέρεια να ορίζει ένα μέλος του ως υπεύθυνο για τις δημόσιες σχέσεις.

Άρθρο 21ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει δυο φορές το μήνα τακτικά και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρεις τουλάχιστον Διοικητικοί Σύμβουλοι.

Άρθρο 22ο

Τα μέλη του Δ.Σ. που παραιτούνται ή αποχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο, αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλεί το Δ.Σ.

΄Αρθρο 23ο

Το Δ.Σ. προετοιμάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, εκτελεί τις αποφάσεις της, διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Συνδέσμου και γενικά επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6) μέλη του και οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Τις αποφάσεις του τις παίρνει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του προεδρεύοντος μετρά διπλή

Άρθρο 24ο

Το Δ.Σ. με απόφασή του κηρύσσει έκπτωτο από το αξίωμά του κάθε Διοικητικό Σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα από έξι (6) συνεχείς συνεδριάσεις. Το αδικαιολόγητο το κρίνει το Δ.Σ. και την απόφασή του αυτή την γνωστοποιεί στο έκπτωτο μέλος. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Συνδέσμου και σε περίπτωση που αδυνατεί ή και κατά την κρίση του αναθέτει τον έλεγχο στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25ο

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε κάθε Δικαστική, Διοικητική, και Στρατιωτική αρχή. Συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο, διευθύνει τις συνεδριάσεις του και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ.. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Δ.Σ.. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Συνδέσμου. Δεσμεύει το Σωματείο με την υπογραφή του στα όρια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Κινεί συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό του Ταμιευτηρίου. Ελέγχει τα βιβλία του Ταμείου. Καλεί την Εξελεγκτική επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Συνδέσμου. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία και συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται από τα καθήκοντά του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 26ο

Ο Γενικός Γραμματέας έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Συνδέσμου. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Συνδέσμου. Φυλάσσει τα αρχεία του Συνδέσμου. Τηρεί την σφραγίδα και σφραγίζει τα έγγραφα του Συνδέσμου.. Φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης κρατά και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της εξελεγκτικής επιτροπήςΣυνεργάζεται με τα όργανα του Συνδέσμου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων του Συνδέσμου. Τέλος, είναι υπεύθυνος για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου (μητρώου) των μελών του Συνδέσμου. Την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους γίνεται προσωρινή εκκαθάριση του ηλεκτρονικού αρχείου μελών και διαγραφή των ταμειακώς μη τακτοποιημένων. Η οριστική εκκαθάριση του αρχείου και διαγραφή των μελών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθά στο έργο του τον Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται από τα καθήκοντά του.

Άρθρο 27ο

Ο Ταμίας έχει την διαχείριση των οικονομικών του Συνδέσμου, Φροντίζει για την είσπραξη των εσόδων του Συνδέσμου, πληρώνει τα εντάλματα πληρωμής υπογράφοντάς τα μαζί με τον Πρόεδρο. Οφείλει να ενημερώνει τον Γραμματέα για την τήρηση των συνδρομών των τακτικών μελών και των νεοεγγραφέντων, Είναι υποχρεωμένος να δίνει στην αρχή κάθε μήνα λεπτομερή λογαριασμό της Ταμειακής διαχείρισης στο Διοικητικό Συμβούλιο και να τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία του ταμείου. Τα διαχειριστικά βιβλία κλείνουν την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής (ebanking) για τις ανάγκες του Συνδέσμου, ο ταμίας γνωρίζει και φυλάσσει τους κωδικούς της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τους οποίους οφείλει να γνωστοποιεί μόνο στον Πρόεδρο και τον λογιστή του Συνδέσμου. Ο Ειδικός Ταμίας βοηθά στο έργο του τον Ταμία.

Άρθρο 28ο

Το Δ.Σ. στην μηνιαία τακτική συνεδρίαση του αξιολογεί τη δράση του περασμένου μήνα και σχεδιάζει την παραπέρα δραστηριότητά του, με βάση και τις εισηγήσεις των υπευθύνων των τμημάτων.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 29ο

Η Ε.Ε. είναι τριμελής, διετούς θητείας κι εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο από την Γενική Συνέλευση κατά την διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 18 του Καταστατικού). Διενεργεί έλεγχο στα βιβλία του Συνδέσμου, οπωσδήποτε δε πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από έγκαιρη ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση. Για τις συνεδριάσεις της τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών. Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται το μέλος που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους εκτός αν αποφασίσουν διαφορετικά τα τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Μετά από απόφαση του Δ.Σ ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να συγκαλεί εκτάκτως την εξελεγκτική επιτροπή.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 30ο

Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται από συνδρομές μελών, καλλιτεχνικές παραστάσεις, τόκους αποθεματικών κεφαλαίων, λαχεία, δωρεές, κρατικές επιχορηγήσεις, κουπόνια ενίσχυσης κ.λ.π.

Άρθρο 31ο

Το Σωματείο έχει σφραγίδα με σχήμα κυκλικό που γράφει κυκλικά “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1951” και στο κέντρο της έχει ως έμβλημα τον ήλιο, που ανατέλλει από την θάλασσα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 32ο

Το καταστατικό αυτό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την απόφαση αυτή απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού αριθμού των μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και η πλειοψηφία των 3/4 από τα παρόντα μέλη.

Άρθρο 33ο

Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την απόφαση αυτή πρέπει να εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 34ο

Όταν και εάν το Σωματείο διαλυθεί, η περιουσία του, μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που νόμιμα είχε αναλάβει περιέρχεται στο Δήμο Καβάλας.

Άρθρο 35ο

Ο Σύνδεσμος έχει υποχρέωση να συνεργάζεται με λογιστή, ο οποίος επιλέγεται και διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο λογιστής ενημερώνεται από τον Ταμία του Συνδέσμου. Ο λογιστής- φοροτεχνικός, έχει την υποχρέωση να συντάσσει τις δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και τις δηλώσεις Φ.Π.Α., να προετοιμάζει την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις( ΜΥΦ ) μηνιαία ή ετήσια, ανάλογα με το πώς ορίζεται από τον νόμο, τις οριστικές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων από μισθωτές υπηρεσίες και τις λοιπές ετήσιες δηλώσεις φόρου που απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση. Να τηρεί την μισθοδοσία και να υποβάλλει ΑΠΔ στο αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ τις περιόδους που ο Σύνδεσμος απασχολεί προσωπικό, όπως επίσης να υποβάλλει στον ΟΑΕΔ και το ΣΕΠΕ τις προσλήψεις, απολύσεις και πίνακες προσωπικού και οτιδήποτε άλλο απορρέει από τον νόμο.

Άρθρο 36ο

Ότι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση και τον Αστικό Κώδικα.

Άρθρο 37ο

Το Καταστατικό αυτό αφού συντάχθηκε και τροποποιήθηκε νόμιμα, διαβάστηκε στο σύνολό του άρθρο προς άρθρο και εγκρίθηκε παμψηφεί, εκτός από το άρθρο 10 που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών, στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 08/02/2017.

 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΕΔΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται στην Καβάλα και με έδρα την πόλη της Καβάλας Σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ”

ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 2ο

Σκοποί του Συνδέσμου είναι: Να προάγει με κάθε νόμιμο μέσο το πνευματικό, καλλιτεχνικό και κοινωνικό επίπεδο των μελών του και γενικότερα του κοινού της πόλης και της Περιφέρειας. Να προωθεί τις τέχνες και τον πολιτισμό ( θέατρο, κινηματογράφος, εικαστικά, μουσική, φιλαναγνωσία κ.α.). Να ενισχύει την δικτύωση της πόλης με τους σύγχρονους καλλιτέχνες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο. Να συμβάλει στην διαμόρφωση της πολιτιστικής πολιτικής των τοπικών περιφερειακών αρχών. Να δημιουργεί εκπαιδευτικές δράσεις που θα προωθούν τον πολιτισμό και τις τέχνες. Να συμμετέχει σε κάθε είδους συγχρηματοδοτούμενα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα για την προώθηση καλλιτεχνικών δράσεων κάθε είδους, να συνεργάζεται και να συμπράττει με άλλους πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς και ανθρωπιστικούς φορείς σε πολιτιστικές δράσεις. Για την προώθηση του σκοπού του Συνδέσμου μπορούν να ιδρύονται, με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ., παραρτήματα του Συνδέσμου στον Νομό στην Περιφέρεια, στην χώρα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Ο Σύνδεσμος, για να πραγματοποιήσει καλύτερα τους σκοπούς που επιδιώκει, περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:1.Μορφωτικό ( διαλέξεις, ομιλίες, δανειστική βιβλιοθήκη, εκδόσεις, φιλολογικά απογεύματα, βιβλιοπαρουσιάσεις, τμήματα λέσχης ανάγνωσης, τμήματα δημιουργικής γραφής και άλλες συναφής εκδηλώσεις.)

2.Θεατρικό (ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων, συνεργασία με θεατρικές ομάδες και θιάσους κ.α).

3.Κινηματογραφική Λέσχη (η κινηματογραφική λέσχη είναι επιφορτισμένη με την λειτουργία του θερινού κινηματογράφου “ΖΕΦΥΡΟΣ” τη διοργάνωση χειμερινών προβολών, διαλέξεων κ.α.)

4.Εικαστικό (διαλέξεις, εκθέσεις, τμήματα ζωγραφικής κ.α.) 5.Μουσικό (χορωδία του Συνδέσμου “συνΩΔΗπόροι, διοργάνωση συναυλιών κ.α.)

6.Εκδρομικό.

Για κάθε ένα από τα ανωτέρω τμήματα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ένας υπεύθυνος τμήματος. Για τον ορισμό του εκάστοτε υπεύθυνου, συντάσσεται πρακτικό. Τα τμήματα διέπονται από την αρχή της αυτοοργάνωσης και λειτουργούν με την ευθύνη και την εποπτεία του Δ.Σ. Θέματα διοικητικής ή οικονομικής φύσεως που ανακύπτουν στα πλαίσια λειτουργίας των τμημάτων επιλύονται με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου μετά από εισήγηση του υπεύθυνου του τμήματος.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 4ο

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε:

α) τακτικά και β) επίτιμα.

α) Ως τακτικά μέλη γίνονται δεκτοί όλοι οι φίλοι των γραμμάτων και τεχνών, ανεξάρτητα από φύλο, γνώσεις και τίτλους, με την προϋπόθεση ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης . Για να εγγραφούν υποβάλλουν έγγραφη αίτηση που την εγκρίνει το Δ.Σ. β) Ως επίτιμα μέλη γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που με το προσωπικό τους έργο βοήθησαν ή βοηθούν την πραγμάτωση των σκοπών του Συνδέσμου. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να προτείνει την εγγραφή επίτιμου μέλους, την οποία όμως πρέπει να εγκρίνει το Δ.Σ. Τα επίτιμα μέλη θα απαλλάσσονται από την πληρωμή δικαιώματος εγγραφής, συνδρομών και δεν έχουν το δικαίωμα “του εκλέγειν και εκλέγεσθαι”.

Άρθρο 5ο

Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικά ετήσια συνδρομή, για το τρέχον έτος. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής, θα καθορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ. Η ετήσια συνδρομή, οπότε και εάν αυτή καταβληθεί κατά την διάρκεια του έτους, αφορά μόνο στο συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 6ο

Τα τακτικά μέλη παραβρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου, συζητούν για κάθε θέμα, εκλέγουν και εκλέγονται. Επίσης έχουν ηθική υποχρέωση να διαδίδουν με ενθουσιασμό και ζήλο τους σκοπούς του Συνδέσμου ανάμεσα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, χωρίς να έρχονται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του καταστατικού.

Άρθρο 7ο

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα οποτεδήποτε ν΄ αποχωρήσει από το Σύνδεσμο. Προηγουμένως όμως έχει υποχρέωση την απόφαση του αυτή να τη γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8ο

Παύουν να είναι μέλη όσοι καθυστερούν την συνδρομή τους πάνω από ένα έτος και όσοι διαγράφονται από το Δ.Σ. για ανάρμοστη συμπεριφορά τους προς τον Σύνδεσμο, τα μέλη του και τους σκοπούς του. Το μέλος που διαγράφεται με τον τελευταίο τρόπο καλείται από το Δ.Σ. να απολογηθεί εγγράφως και προφορικώς μέσα σε δέκα(10) μέρες αφότου παραλάβει την σχετική κλήση για ν’ απολογηθεί. Κατόπιν, το Δ.Σ. βρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει για την διαγραφή του με πλειοψηφίατουλάχιστον επτά (7) εκ των έντεκα (11) μελών του. Με τον ίδιο τρόπο διαγράφεται και το μέλος που, ενώ κλήθηκε σε απολογία, αρνείται ν’ απολογηθεί. Το μέλος που έχει διαγραφεί μπορεί να προσβάλει την πιο πάνω απόφαση του Δ.Σ. προσφεύγοντας στη Γενική Συνέλευση. Η διαγραφή του θα ισχύσει μόνο μετά την τελεσίδικη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 9ο

Όργανα Διοίκησης του Σωματείου είναι: 1.Η Γενική Συνέλευση, 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο και 3.Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 10ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1.Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και μπορεί να πάρει απόφαση για οποιοδήποτε θέμα του Συνδέσμου, εφόσον δεν αντίκειται στο καταστατικό και τον νόμο. Η συνέλευση εκλέγει τα πρόσωπα της Διοίκησης του Συνδέσμου, εγκρίνει τον απολογισμό και προϋπολογισμό, την τροποποίηση του καταστατικού, την διάλυση του Συνδέσμου.2.Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών διακρίνονται σε: α) Τακτικές και β) Έκτακτες. Η Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται μια φορά κάθε χρόνο μέσα στον μήνα Δεκέμβριο. Η κάθε δεύτερο χρόνο τακτική Γ.Σ. έχει σκοπό την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Ε.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν τούτο το κρίνουν απαραίτητο τουλάχιστον 6 από τα 11 μέλη του Δ.Σ. ή το ζητήσει εγγράφως το 1/5 από τα μέλη του Συνδέσμου, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, οπότε στην αίτησή του αναφέρει, τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Οι Γενικές Συνελεύσεις καλούνται πριν από (8) ημέρες, εκτός από τις Έκτακτες με επείγοντα χαρακτήρα, που καλούνται πριν από τρεις (3) ημέρες, από το Δ.Σ., με δημόσια πρόσκληση, που αναφέρει τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, καθώς και τον τόπο και χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στον τοπικό Τύπο και στέλνεται στα μέλη. Η αποστολή της πρόσκλησης στα μέλη του Συνδέσμου μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) χωρίς αυτό να αναιρεί την υποχρέωση δημοσίευσής της στον τοπικό τύπο.

Άρθρο 11ο

Δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. έχουν τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα τουλάχιστον ένα έτος πριν την Συνέλευση. Στις τακτικές Γ.Σ. που έχουν σκοπό την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. δικαίωμα ψήφου έχουν όσα τακτικά μέλη έχουν εγγραφεί με σχετική πράξη του Δ.Σ. ως την 31η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

Άρθρο 12ο

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι υποχρεωτικές για το Δ.Σ. και τα μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνέλευσης.

Άρθρο 13ο

Απαρτία υπάρχει, όταν στη Συνέλευση παραβρίσκεται το 1/3 από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μετά την παρέλευση μιας ώρας οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Άρθρο 14ο

Κάθε μέλος του Συνδέσμου που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν, έχει και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Υποψηφιότητες υποβάλλονται τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών με γραπτή ή ηλεκτρονική δήλωση προς το Δ.Σ. και συγκεκριμένα προς τον Γενικό Γραμματέα. Το Δ.Σ. στην πρόσκληση που δημοσιεύει στον τοπικό Τύπο, για την Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ., πρέπει να αναφέρει ρητά την ημέρα που λήγει η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων, καθώς και την ημέρα και ώρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 15ο

Στις Γ.Σ. εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης και δύο πρακτικογράφοι. Στην εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. εκτός από τον Πρόεδρο εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία διεξάγει τις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε και μαζί με τον Πρόεδρο της Γ.Σ. προσυπογράφει τα πρακτικά της Γ Σ .Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται αμέσως μετά το πέρας της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Άρθρο 16ο

Είκοσι(20) μέρες πριν από την τακτική Γ.Σ. συγκαλείται η Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία ελέγχει τα διαχειριστικά βιβλία του Συνδέσμου. Ύστερα από την λογοδοσία του Δ.Σ. που γίνεται προτού αρχίσει η τακτική Γ.Σ., η Ε.Ε. υποβάλλει στην Γεν. Συνέλευση τις παρατηρήσεις της. Στην ίδια τακτική Γ.Σ. εγκρίνεται ο απολογισμός του έτους και γίνονται νέες προτάσειςΠριν από την Γ.Σ. για την έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού της απερχόμενης διοίκησης διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος από την Ε.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17ο

Ο Σύνδεσμος διοικείται από ενδεκαμελές Δ.Σ. διετούς θητείας, που αναδεικνύεται από τις αρχαιρεσίες.

Άρθρο 18ο

Από τους υποψήφιους πρωτίστως ταμειακώς τακτοποιημένους που περιλαμβάνονται στο ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειονοψηφήσαντες, βάσει του σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων για την τελευταία ενδεκάτη θέση, γίνεται κλήρωση. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής. Στο ενιαίο κατά τα ανωτέρω ψηφοδέλτιο αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά τόσο οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή, σε δύο (2) διακριτές λίστες. Για το Δ. Σ τα μέλη θα μπορούν να σημειώσουν μέχρι και 5 σταυρούς ενώ για την Εξελεγκτική Επιτροπή, μέχρι και 3 σταυρούς.

Άρθρο 19ο

Το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τις αρχαιρεσίες ο πλειοψηφών εκλεγμένος σύμβουλος προσκαλεί τους επιτυχόντες σε συνεδρίαση, για την συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. Σε περίπτωση που ο παραπάνω αδρανεί, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών τα γνωστοποιεί ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Κατόπιν το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα.

Άρθρο 20ο

Από τα μέλη του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Ειδικός Γραμματέας και ο Ειδικός Ταμίας. Το Δ.Σ. έχει την διακριτική ευχέρεια να ορίζει ένα μέλος του ως υπεύθυνο για τις δημόσιες σχέσεις.

Άρθρο 21ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει δυο φορές το μήνα τακτικά και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρεις τουλάχιστον Διοικητικοί Σύμβουλοι.

Άρθρο 22ο

Τα μέλη του Δ.Σ. που παραιτούνται ή αποχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο, αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλεί το Δ.Σ.

΄Αρθρο 23ο

Το Δ.Σ. προετοιμάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, εκτελεί τις αποφάσεις της, διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Συνδέσμου και γενικά επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6) μέλη του και οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Τις αποφάσεις του τις παίρνει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του προεδρεύοντος μετρά διπλή

Άρθρο 24ο

Το Δ.Σ. με απόφασή του κηρύσσει έκπτωτο από το αξίωμά του κάθε Διοικητικό Σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα από έξι (6) συνεχείς συνεδριάσεις. Το αδικαιολόγητο το κρίνει το Δ.Σ. και την απόφασή του αυτή την γνωστοποιεί στο έκπτωτο μέλος. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Συνδέσμου και σε περίπτωση που αδυνατεί ή και κατά την κρίση του αναθέτει τον έλεγχο στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25ο

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε κάθε Δικαστική, Διοικητική, και Στρατιωτική αρχή. Συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο, διευθύνει τις συνεδριάσεις του και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ.. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Δ.Σ.. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Συνδέσμου. Δεσμεύει το Σωματείο με την υπογραφή του στα όρια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Κινεί συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό του Ταμιευτηρίου. Ελέγχει τα βιβλία του Ταμείου. Καλεί την Εξελεγκτική επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Συνδέσμου. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία και συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται από τα καθήκοντά του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 26ο

Ο Γενικός Γραμματέας έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Συνδέσμου. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Συνδέσμου. Φυλάσσει τα αρχεία του Συνδέσμου. Τηρεί την σφραγίδα και σφραγίζει τα έγγραφα του Συνδέσμου.. Φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης κρατά και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της εξελεγκτικής επιτροπήςΣυνεργάζεται με τα όργανα του Συνδέσμου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων του Συνδέσμου. Τέλος, είναι υπεύθυνος για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου (μητρώου) των μελών του Συνδέσμου. Την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους γίνεται προσωρινή εκκαθάριση του ηλεκτρονικού αρχείου μελών και διαγραφή των ταμειακώς μη τακτοποιημένων. Η οριστική εκκαθάριση του αρχείου και διαγραφή των μελών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο Ειδικός Γραμματέας βοηθά στο έργο του τον Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται από τα καθήκοντά του.

Άρθρο 27ο

Ο Ταμίας έχει την διαχείριση των οικονομικών του Συνδέσμου, Φροντίζει για την είσπραξη των εσόδων του Συνδέσμου, πληρώνει τα εντάλματα πληρωμής υπογράφοντάς τα μαζί με τον Πρόεδρο. Οφείλει να ενημερώνει τον Γραμματέα για την τήρηση των συνδρομών των τακτικών μελών και των νεοεγγραφέντων, Είναι υποχρεωμένος να δίνει στην αρχή κάθε μήνα λεπτομερή λογαριασμό της Ταμειακής διαχείρισης στο Διοικητικό Συμβούλιο και να τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία του ταμείου. Τα διαχειριστικά βιβλία κλείνουν την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής (ebanking) για τις ανάγκες του Συνδέσμου, ο ταμίας γνωρίζει και φυλάσσει τους κωδικούς της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τους οποίους οφείλει να γνωστοποιεί μόνο στον Πρόεδρο και τον λογιστή του Συνδέσμου. Ο Ειδικός Ταμίας βοηθά στο έργο του τον Ταμία.

Άρθρο 28ο

Το Δ.Σ. στην μηνιαία τακτική συνεδρίαση του αξιολογεί τη δράση του περασμένου μήνα και σχεδιάζει την παραπέρα δραστηριότητά του, με βάση και τις εισηγήσεις των υπευθύνων των τμημάτων.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 29ο

Η Ε.Ε. είναι τριμελής, διετούς θητείας κι εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο από την Γενική Συνέλευση κατά την διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 18 του Καταστατικού). Διενεργεί έλεγχο στα βιβλία του Συνδέσμου, οπωσδήποτε δε πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από έγκαιρη ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση. Για τις συνεδριάσεις της τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών. Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται το μέλος που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους εκτός αν αποφασίσουν διαφορετικά τα τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Μετά από απόφαση του Δ.Σ ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να συγκαλεί εκτάκτως την εξελεγκτική επιτροπή.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 30ο

Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται από συνδρομές μελών, καλλιτεχνικές παραστάσεις, τόκους αποθεματικών κεφαλαίων, λαχεία, δωρεές, κρατικές επιχορηγήσεις, κουπόνια ενίσχυσης κ.λ.π.

Άρθρο 31ο

Το Σωματείο έχει σφραγίδα με σχήμα κυκλικό που γράφει κυκλικά “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1951” και στο κέντρο της έχει ως έμβλημα τον ήλιο, που ανατέλλει από την θάλασσα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 32ο

Το καταστατικό αυτό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την απόφαση αυτή απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού αριθμού των μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και η πλειοψηφία των 3/4 από τα παρόντα μέλη.

Άρθρο 33ο

Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την απόφαση αυτή πρέπει να εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 34ο

Όταν και εάν το Σωματείο διαλυθεί, η περιουσία του, μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που νόμιμα είχε αναλάβει περιέρχεται στο Δήμο Καβάλας.

Άρθρο 35ο

Ο Σύνδεσμος έχει υποχρέωση να συνεργάζεται με λογιστή, ο οποίος επιλέγεται και διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο λογιστής ενημερώνεται από τον Ταμία του Συνδέσμου. Ο λογιστής- φοροτεχνικός, έχει την υποχρέωση να συντάσσει τις δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και τις δηλώσεις Φ.Π.Α., να προετοιμάζει την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις( ΜΥΦ ) μηνιαία ή ετήσια, ανάλογα με το πώς ορίζεται από τον νόμο, τις οριστικές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων από μισθωτές υπηρεσίες και τις λοιπές ετήσιες δηλώσεις φόρου που απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση. Να τηρεί την μισθοδοσία και να υποβάλλει ΑΠΔ στο αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ τις περιόδους που ο Σύνδεσμος απασχολεί προσωπικό, όπως επίσης να υποβάλλει στον ΟΑΕΔ και το ΣΕΠΕ τις προσλήψεις, απολύσεις και πίνακες προσωπικού και οτιδήποτε άλλο απορρέει από τον νόμο.

Άρθρο 36ο

Ότι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση και τον Αστικό Κώδικα.

Άρθρο 37ο

Το Καταστατικό αυτό αφού συντάχθηκε και τροποποιήθηκε νόμιμα, διαβάστηκε στο σύνολό του άρθρο προς άρθρο και εγκρίθηκε παμψηφεί, εκτός από το άρθρο 10 που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών, στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 08/02/2017.